OD NHN

 

De Omgevingsdienst NHN is in 2014 als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) daadwerkelijk van start gegaan als een 'no-nonsens'-organisatie in de uitvoering van haar (milieu)taken. De Omgevingsdienst verzorgt voor zijn opdrachtgevers de vergunningverlening, toezicht en handhaving en staat hen bij met specialistisch advies. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie. 

Met ruim 200 specialisten onder één dak verrichten wij onze taken zo efficiënt mogelijk. Bij onze organisatie zijn onder andere bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en geluidsspecialisten werkzaam. In onze bedrijfsmatige aanpak staat de klant centraal.

In 2019 vierde de RUD NHN zijn eerste lustrum. Per juli 2019 is de naam van de RUD NHN gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Werkgebied

Het gebied van de OD NHN bestaat uit 16 gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Kenmerkend voor de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen. Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 inrichtingen die vallen onder de Wabo en de Wet milieubeheer. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie. 

Naast de 16 gemeenten is ook provincie Noord-Holland opdrachtgever. Voor provincie Noord-Holland  is de OD NHN actief in geheel Noord-Holland.

Welke taken worden uitgevoerd?

Voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord zijn dit minimaal de zogenaamde “basistaken”. Hieronder vallen onder meer de uitvoering van wettelijke milieutaken (vergunningverlening, toetsing meldingen, toezicht en handhaving voor alle typen bedrijven en bodemsaneringen) die landelijk zijn vastgesteld.

Voor de gehele provincie voeren we taken uit op gebied van de Wet natuurbescherming, (oppervlakte)zwemwater en wegen en vaarwegen.

Werkgebied OD NHN