Uw Omgevingsdienst

De deelnemende partijen zijn via een Gemeenschappelijke Regeling eigenaar van de OD NHN. Alle zestien gemeenten en de provincie leveren een collegelid voor het Algemeen Bestuur. Door het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur van vijf personen benoemd. De drie regio’s en de provincie zijn daarin vertegenwoordigd. Het DB wordt – evenals het AB – voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Opdrachtgever-opdrachtnemer

Als omgevingsdienst zit de OD NHN in de rol van opdrachtnemer; de gemeenten en provincie zijn opdrachtgever. Onze opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie is gebaseerd op duidelijke afspraken over de kwaliteit binnen de gegeven kaders van kosten en de overige leveringsvoorwaarden. Te leveren producten en diensten en de beoogde output en outcome zijn leidend. Via de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur wordt de raad – door middel van periodieke rapportages – geïnformeerd.

Samenwerking, kennisoverdracht en expertise

De OD NHN staat niet alleen bij de uitvoering van haar taken. Waar nodig wordt proactief samengewerkt. U kunt denken aan de Veiligheidsregio, de GGD, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, politie, Openbaar Ministerie, Uitvoeringsdiensten en Rijksdiensten. Innovatieve methoden zoals de toepassing van risicogestuurde aanpak en prioritering van de handhaving zijn belangrijke speerpunten voor gezamenlijke uitwerking.