Bodemsanering

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging. Dat geldt ook voor de directe gevolgen van verontreiniging voor de bodem.

Of een verontreinigde bodem wel of niet gesaneerd moet worden, hangt af van de mate van de verontreiniging en de functie van de bodem. Sommige verontreinigde locaties vormen niet direct een risico voor de gezondheid. De overheid kan beslissen dat sanering niet (direct) noodzakelijk is. Een projectontwikkelaar kan de sanering dan combineren met zijn bouwplan of een nieuwe warmte-koudeopslag.

Een bodemverontreiniging bestaat soms uit een bron (waar de verontreiniging is ontstaan) en een pluim (de verspreiding). Bij sanering moet de vervuiler of eigenaar van het terrein de bron verwijderen (als dat mogelijk is). De ‘pluim’ kan dan worden beheerd of verminderd.
Bedrijven en particulieren zijn verplicht om bodemverontreiniging te voorkomen en de bodemverontreiniging die ze veroorzaken zelf te saneren. Dat heet de zorgplicht.

Om te voorkomen dat een sanering ergens anders problemen veroorzaakt en om de uitvoering te controleren, moet een sanering aan landelijk vastgestelde regels voldoen.

Eenvoudige sanering
Bij een eenvoudige sanering die niet verder reikt dan uw eigen terrein, kunt u kiezen voor de procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). U doet een melding aan het bevoegd gezag (in dit geval de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)) en binnen vijf weken kunt u beginnen. BUS geldt voor drie saneringssituaties met elk een specifieke aanpak:

  • kleinschalig immobiel
  • kleinschalig mobiel
  • tijdelijk uitplaatsen

In alle gevallen gaat het om de sanering van een landbodem.

Ingewikkelde sanering
Als de verontreiniging en de sanering ingewikkelder is, kunt u gebruik maken van de normale regeling. Daarvoor dient u een saneringsplan in. De OD NHN of de gemeente Alkmaar (bij locaties binnen deze gemeente) geeft in een beschikking aan of zij instemmen met het saneringsplan. Op deze beschikking kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. Deze procedure duurt normaliter vijftien weken, maar kan onder voorwaarden ook worden verkort.

Melding
Elders  op deze website zijn de digitale meldingsformulieren voor saneringen te downloaden. Zie daarvoor de link ondernemers bodem.

Erkend aannemer en milieukundig begeleider

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Vergeet u vooral niet dat u in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent voor de goede uitvoering van de sanering van uw terrein en voor het op tijd melden van de voortgang en eventuele afwijkingen ten opzichte van de eerste melding. Controleer daarom of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn. Op de website van bodemplus.nl kunt u dat nagaan via deze link.

Als een bodemsanering niet door een erkend milieukundig begeleider is begeleid, zal de provincie het evaluatieverslag van de sanering niet accepteren.