Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Sinds 1 oktober 2010 kunt u veel van deze omgevingsvergunningen tijdens één procedure aanvragen. Dat is het resultaat van de nieuwe landelijke Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO). Het doel van de WABO is het vereenvoudigen van het proces van vergunningverlening.

Eén omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen of gebruiken van bijvoorbeeld een huis of gebouw, kreeg u voorheen te maken met verschillende vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Deze vergunningen hadden ieder hun eigen procedures, ambtelijke loketten en afhandelingtermijnen. Na de invoering van de WABO in oktober 2010 zijn 25 vergunningen en meer dan 1600 verschillende formulieren ondergebracht in één omgevingsvergunning en één formulier. Een aanvraag kan digitaal worden ingediend via de eigen gemeente óf via het Omgevingsloket Online.

Digitaal aanvragen

Voordat u begint aan het indienen van een aanvraag, kunt u via de Vergunningcheck in Omgevingsloket Online nagaan of voor bepaalde werkzaamheden en activiteiten toestemming nodig is. Op basis van de antwoorden wordt automatisch het aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier kan digitaal worden ingediend, evenals alle bijlagen zoals bouwplannen- en tekeningen. De aanvraag komt automatisch bij het desbetreffende, bevoegde gezag terecht., die u vervolgens weer bericht over verdere procedures, besluitvorming en kosten.

Termijnen

Voor een eenvoudige aanvraag wordt een reguliere procedure aangehouden. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan door de gemeente eenmalig worden verlengd met zes weken. Complexere aanvragen hanteren een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) adviseert de gemeenten over de uit te voeren milieuonderzoeken.