Verduurzaming monumenten

Het duurzaam verbouwen van een monument vraagt om specifieke kennis en informatie. Een online toolkit helpt u hierbij.

Bij beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten.

Maar veel energiebesparende maatregelen stroken niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leiden zelfs tot schade. Ook wringt de wens om een monument energiezuinig te maken vaak met de beschermde cultuurhistorische waarde van een gebouw. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Wat laat de overheid toe?

De website www.toolkitduurzaamerfgoed.nl geeft antwoord op deze vragen.

De toolkit geeft informatie over technieken, materialen en inzichten op het gebied van verantwoorde duurzame maatregelen in beschermde monumenten. De oplossingen sluiten aan bij de toetsingskaders van Monumentenzorg en bieden houvast bij de beoordeling van bouwplannen. De nadruk van de toolkit ligt op de praktische uitvoerbaarheid. Via keuzemenu’s komt de gebruiker snel terecht bij de gezochte problematiek en wordt inzichtelijk welke oplossingen er mogelijk zijn. Wanneer een maatregel vanuit monumentaal oogpunt ongeschikt of onwenselijk is, worden alternatieven aangereikt.