Externe veiligheid

 • Bedrijven en instellingen

  Een belangrijk besluit met betrekking tot externe veiligheid is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het doel van dit besluit is om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld, vanwege risicovolle bedrijven, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

 • Externe veiligheid in het kort

  Externe Veiligheid gaat over de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

 • Risicokaart

  De overheid is verplicht op grond van de Wet Rampen en Zware Ongevallen burgers te informeren over de risico’s in hun omgeving.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen waardoor er een brand of explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

 • Websites

  Wilt u meer lezen over externe veiligheid? Er zijn meerdere websites die informatie over dit onderwerp bieden.