Externe veiligheid

 • Bedrijven en instellingen

  Een belangrijk besluit over externe veiligheid, is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het doel daarvan is om de risico's, waaraan u als inwoner in uw leefomgeving wordt  blootgesteld, te minimaliseren.

 • Externe veiligheid in het kort

  Externe Veiligheid gaat over de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

 • Risicokaart

  De overheid is verplicht u op grond van de Wet Rampen en Zware Ongevallen te informeren over de risico’s in uw omgeving.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen waardoor er een brand of explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

 • Websites

  Wilt u meer weten over externe veiligheid? De volgende websites geven informatie over dit onderwerp.