Bedrijven en instellingen

Een belangrijk besluit over externe veiligheid, is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het doel daarvan is om de risico's, waaraan u als inwoner in uw leefomgeving wordt  blootgesteld, te minimaliseren.

Dat kan bijvoorbeeld door voldoende afstand te houden tussen een risicovol bedrijf en gebouwen, woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, etc. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) worden voor bepaalde bedrijfscategorieën de veiligheidsafstanden beschreven.

Woningen geen risicozone

Belangrijk daarbij is dat er goede afstemming is tussen milieu en ruimtelijke ordening. Integraal wordt er gekeken naar milieu- en bouwvergunningen en moeten risico's in de bestemmingsplannen worden meegenomen. In het besluit zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen, waaraan bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten voldoen. Kwetsbare bestemmingen zoals woningen mogen van het besluit geen 'risicozones' meer zijn.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende regeling kunt u online raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meer informatie over externe veiligheid rond bedrijven is te vinden op de volgende website van infomil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/