Externe veiligheid in het kort

Externe Veiligheid gaat over de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Het gaat dan om inrichtingen (bedrijven) of transport (spoor, water, buisleidingen of wegen) waaraan risico’s verbonden zijn, waarvan de effecten tot buiten de inrichting/transportroute merkbaar zijn. De taak van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is om een goede afstemming te maken tussen het ruimtelijke ordeningsbeleid en het milieubeleid. Uitgangspunt bij de afstemming is, dat de overheid streeft naar een beperking van risico’s voor de burger.

Wanneer in uw directe omgeving grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals chloor, ammoniak, LPG en vuurwerk aanwezig zijn, heeft u te maken met externe veiligheid. In milieuvergunningen en algemene maatregelen van bestuur zijn voorschriften opgenomen die er voor zorgen dat de risico’s die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen tot een minimum worden beperkt. Het risico is afhankelijk van de aard/soort en de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal weg te nemen: er is immers altijd een kans – hoe klein dan ook – dat iets fout gaat. Om deze reden moet altijd een afweging worden gemaakt tussen veiligheid, praktische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid.