Externe veiligheid in het kort

Externe Veiligheid gaat over de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Risico's beperken

Het gaat dan om inrichtingen (bedrijven) of transport (spoor, water, buisleidingen of wegen). Hieraan zijn risico’s verbonden, waarvan de effecten tot buiten de inrichting/transportroute merkbaar zijn. De taak van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is om een goede afstemming te maken tussen het ruimtelijke ordeningsbeleid en het milieubeleid. Uitgangspunt daarbij is de beperking van risico’s voor u als inwoner.

Wanneer in uw directe omgeving grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals chloor, ammoniak, LPG en vuurwerk aanwezig zijn, heeft u te maken met externe veiligheid. De aard/soort en hoeveelheid van de aanwezige stoffen bepaalt de hoogte van het risico. In milieuvergunningen en algemene maatregelen van bestuur staan regels die de risico’s minimaliseren.

Externe veiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal weg te nemen. Er bestaat een kans – hoe klein dan ook – dat iets fout gaat. Daarom wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, praktische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid