Bodemverontreiniging melden

Een bodem wordt 'verontreinigd' genoemd als er zo veel afwijkende stoffen in zitten, dat deze niet meer geschikt is voor het bestemde gebruik. Sommige verontreinigingen zijn zichtbaar met het blote oog, terwijl andere pas aan het licht komen na een bodemonderzoek. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein. Iedereen is verplicht om een bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag.

Welke bodemverontreiniging melden en waar?

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging wanneer er meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater is verontreinigd tot boven de interventiewaarde.
De interventiewaarde is een waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

Waar moet u melden?

De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. Het toezicht en de handhaving van grondstromen in Noord-Holland Noord wordt namens hen door de OD NHN uitgevoerd. U dient een verontreiniging dan ook te melden bij de OD NHN.

Bevoegd gezag voor bodemverontreiniging

In Nederland zijn de provincies en enkele grote steden het bevoegde gezag voor het uitvoeren van de Wet Bodembescherming (Wbb).

De provincie en de gemeenten in Noord-Holland Noord hebben deze bevoegdheid gemandateerd aan de OD NHN. Alleen voor de gemeente Alkmaar geldt dat zij zelf bevoegd gezag zijn voor verontreinigingen binnen hun gemeente.