Wat is bodemverontreiniging?

Wanneer er door toedoen van de mens stoffen of materialen in de boden en/of grondwater terechtkomen die schadelijk zijn voor het ecosysteem of de mens, is er sprake van bodemverontreiniging.

Bodemverontreiniging

Verontreiniging wordt voornamelijk veroorzaakt door bodemvervuilende bedrijven, maar ook langdurige stedelijke bewoning heeft invloed op de bodemkwaliteit.

Verontreinigingen kunnen in de bodem terechtkomen door calamiteiten, morsen, lekkage van vaten en leidingen, storten van puin, afval en lozingen. Langdurige stedelijke bewoning heeft via een aantal manieren voor bodemverontreiniging gezorgd. Zo zijn ophogingen met puin, afval, verontreinigd baggerslib en stedelijke bedrijvigheid grote oorzaken van bodemverontreiniging.

Er is sprake van 'ernstige bodemverontreiniging' wanneer er zoveel materialen/stoffen in de grond zitten, dat een normaal gebruik wordt belemmerd.

De ene soort verontreiniging is met het blote oog zichtbaar, de andere komt pas aan het licht door bodemonderzoek. Of al dan niet maatregelen moeten worden genomen, hangt af van de mate van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

Hoe gevaarlijk is bodemverontreiniging?

Bij het beoordelen van het risico van een bodemverontreiniging, en om te bepalen hoe snel een verontreiniging moet worden opgeruimd, wordt gekeken naar drie aspecten. Het humaan, het ecologisch en het verspreidingsrisico.

Humaan risico

Een giftige stof is alleen schadelijk voor de gezondheid als men daar meer van binnenkrijgt dan het menselijk lichaam kan verdragen. Door het RIVM zijn maximaal toelaatbare waarden (MTR’s) voor stoffen in de bodem afgeleid uit modellen voor veilige waarden voor volwassenen en kinderen.

Ecologisch risico

Behalve mensen, kunnen ook dieren en planten last hebben van verontreinigingen. Om de natuur te beschermen zijn ook hiervoor veilige waarden vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de directe omgeving. Zo zullen dieren en planten op een industrieterrein minder in contact komen met verontreiniging dan in een natuurgebied.

Verspreidingsrisico

Als een verontreiniging zich in de bodem kan verplaatsen, kan dit risico opleveren voor nabijgelegen gebieden. Dat moet worden voorkomen.