Energiepalen

Een energiepaal wordt gebruikt om warmte uit de bodem te halen of om deze warmte in de bodem op te slaan. Op deze pagina leest u meer over energiepalen.

Wat zijn energiepalen?

De energiepaal, ook wel een comfortpaal of een groene paal genoemd, is een speciaal soort heipaal. Het bijzondere aan deze paal is dat die, behalve als fundering, ook dient om warmte uit de bodem te halen of in de bodem op te slaan. Om dit te realiseren zijn, tijdens de productie van de heipaal, kunststof slangen in de lengte richting in de paal aangebracht.

Een energiepaal is een heipaal met een geïntegreerde bodemwarmtewisselaar. Door gekoeld of verwarmd water door de slangen te laten stromen kan warmte aan de omringende bodem worden onttrokken of toegevoerd. Er is hier dus sprake van een geïntegreerd bodemenergiesysteem. E.e.a. is omschreven in dit handboek energiepalen van het TNO.

Wettelijke verplichting

Het melden van de energiepaal, op grond van het Activiteitenbesluit of het Blbi, is een wettelijke verplichting. De OD NHN kan handhavend optreden tegen bedrijven die een bodemenergiesysteem realiseren zonder dit te melden.

Negatieve intereferentie van twee energiepalen

Bodemenergiesystemen die te dicht bij elkaar worden gerealiseerd kunnen elkaar negatief beïnvloeden, dit heet negatieve interferentie.

Voor de gebruiker kan dit betekenen dat het systeem zijn rendement niet haalt, wat zich vertaalt in hogere kosten. Dit kan worden voorkomen als bekend is waar de systemen zich bevinden. Hiervoor is op landelijk niveau deze WKO-Tool ontwikkeld. Alle bij de OD NHN gemelde systemen worden hierin vermeld.

Tevens dient bij de installatie van een gesloten bodemenergiesysteem (in dit geval een of meerdere energiepalen) een toetsing plaats te vinden ten aanzien van eventueel aanwezige bodemverontreinigingen en bijzondere beschermingsgebieden, zoals dijklichamen, aardkundige monumenten, waterwingebieden, etc.

Vragen

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar bes@odnhn.nl