Bodemverontreiniging

Een bodem wordt gezien als 'verontreinigd' wanneer deze zoveel afwijkende stoffen bevat dat het bestemde gebruik niet meer mogelijk is. Sommige verontreinigingen zijn zichtbaar met het blote oog, terwijl anderen pas aan het licht komen na een bodemonderzoek.

Bodemverontreiniging en maatregelen

Waar moet men zich melden?

Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein. Iedereen heeft de plicht om een bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag.

De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. Het toezicht en de handhaving van grondstromen in Noord-Holland Noord wordt namens hen door de OD NHN uitgevoerd. U dient een verontreiniging dan ook hier te melden.

Verschil ernstig en niet-ernstig geval

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging wanneer er meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater is verontreinigd tot boven de interventiewaarde.
De interventiewaarde geeft aan bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

Als er sprake is van grondverzet van minder dan 10 m3 gebruikt u meldingsformulier klein grondverzet. In de Regeling klein grondverzet staan de voorwaarden (zie ook onze toelichting rechts op deze pagina). Wordt er meer grond verplaatst dan gebruikt u dit meldingsformulier BUS. Deze kunt u gebruiken voor een eenvoudige sanering of meldingsformulier saneringsplan voor een complexe sanering.