Een eenvoudige sanering melden

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een verkorte procedure, die kan worden gebruikt bij eenvoudige saneringen. Een aantal stappen uit de gewone saneringspraktijk wordt overgeslagen.

Zo is het in de meeste gevallen niet nodig om uitgebreide onderzoeken uit te voeren, een saneringsplan op te stellen en een beschikking af te wachten. De OD NHN controleert uw melding. Als deze voldoet aan de randvoorwaarden, kunt u na vijf weken starten met de sanering.

Wanneer geldt de BUS?

BUS geldt voor drie saneringssituaties, met elk een specifieke aanpak:

  • Kleinschalig immobiel
  • Kleinschalig mobiel
  • Tijdelijk uitplaatsen

In alle gevallen gaat het om de sanering van een landbodem.

In de regeling en de handreiking BUS is uitgebreide informatie te vinden. Beide zijn als download beschikbaar op deze website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de categorieën immobiel, mobiel en tijdelijke uitplaatsing dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwe pdf-formulieren. Deze zijn door de melders zowel handmatig als digitaal in te vullen. De formulieren zijn te vinden op deze website van de rijksoverheid.

Rechts op deze pagina vindt u de toelichting/het stappenschema voor de BUS-regeling. Met dit schema wordt getoetst of de melding wel of niet voldoet aan de reikwijdte van BUS. Ook wordt hier uitleg gegeven over het invullen en verzenden van het formulier zelf.

Bij grondverzet van minder dan 10 m3 maakt u gebruik van deze Regeling klein grondverzet. Uitleg over deze regeling vindt u rechts op deze pagina.

Voor deze aanvraag kunt gebruik maken van het Meldingsformulier klein grondverzet, die u ook rechts op deze pagina vindt.

Hoe melding indienen?

Melding per post indienen

De volledig ingevulde BUS-meldingsformulieren met de bijlagen kunt u sturen naar:

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Postbus 2095

1620 EB Hoorn

De afhandeltermijn van een BUS-melding gaat in op het moment dat wij een complete melding, voorzien van alle relevante bijlagen en handtekening(en), per post hebben ontvangen en duurt maximaal vijf weken.

Indien de BUS-melding incorrect of onvolledig is ingevuld wordt u in de gelegenheid gesteld de melding aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw melding na.

Melding digitaal indienen

U kunt uw melding digitaal indienen door:

  • Het BUS-meldingsformulier en eventueel het standaard machtigingsformulier BUS in te vullen, uit te printen en na ondertekening als één pdf-document in te scannen.
  • Elk bijbehorende bijlage/rapport/kadastrale gegevens als pdf aan te maken of in te scannen (één pdf per bijlage/rapport/alle kadastrale gegevens).
  • Het BUS-meldingsformulier en bijlagen per één mail (maximaal 10Mb) te verzenden naar Postbus@odnhn.nl.
  • Is uw melding groter dan 10Mb: stuur uw melding via WeTransfer naar Postbus@odnhn.nl.

Let op: Indien de melding niet op deze wijze digitaal wordt ingediend dan zal de melding niet worden geaccepteerd.