Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig, voordat zij daarmee kunnen starten. Voor sommige activiteiten is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Wanneer een OBM nodig?

Een OBM is onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • M.e.r. - beoordelingsplicht;
  • Afvalwerkende activiteiten;
  • Het opbulken van herbruikbare grond;
  • Het opslaan en opbulken van kunststofafval.

Aanvraag

U kunt uw OBM aanvragen via het Omgevingsloket Online

Nadat u de link heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Als u alle voor u relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm en kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.

Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, Gmail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen met die e-mailadressen.

Procedure
  1. Als de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur deze in behandeling.
  2. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventuele zienswijzen inbrengen tegen het besluit.
  3. Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat tevens ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Als de aanvraag in behandeling is genomen, geldt een termijn van 8 weken. Indien er ook een andere WABO-activiteit wordt aangevraagd, geldt een termijn van 6 maanden. Deze heeft een mogelijke verlenging van 6 weken.

De termijn kan worden stopgezet als de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of als de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder.

Zijn de gegevens incompleet? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.