Aanvraagformulier vergunning Gebiedsbescherming

Algemeen

Hieronder zijn verschillende checklists beschikbaar waarin per soort project en ingezette instrumenten wordt aangegeven welke documenten u bij de aanvraag moet indienen. Wij raden u aan om deze door te nemen en de documenten voor te bereiden vóórdat u de aanvraag bij ons indient.

Checklist aanvraag agrarisch

Checklist aanvraag industrie

Checklist aanvraag woningbouw

Leges

Let op! Voor het aanvragen van een besluit in het kader van de Wet natuurbescherming bent u in sommige gevallen verplicht tot het betalen van leges aan de provincie Noord-Holland. In de legestabel is opgenomen voor welke besluiten u leges moet betalen en welke tarieven er gelden. De legestabel vindt u op deze webpagina van de provincie Noord-Holland.

1. Soort project

2. Contactgegevens initiatiefnemer

Voer hier de gegevens in van de persoon, waarvoor u de aanvraag doet (als u dat zelf bent, uw eigen gegevens).

Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Indien afwijkend van naam organisatie/bedrijf
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

2.1 Contactgegevens indiener van de aanvraag/adviseur:

Voer hier de gegevens in van degene die de aanvraag bij ons indient. Dit kan een adviesbureau zijn, of een gemachtigd persoon.

Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

Let op: Als de indiener van de aanvraag niet tevens de vergunninghouder is, dient de aanvrager namens de vergunninghouder bevoegd/gemachtigd te zijn om een vergunning aan de vragen. Voeg een  eigen ondertekende machtiging bij de aanvraag.