Meest gestelde vragen

Door op de vraag te klikken, krijgt u het antwoord.

 

Procedure en werkwijze
 

Aangepaste werkwijze uitvoering Wet natuurbescherming

De provincie past de werkwijze aan voor uitvoering van de Wet natuurbescherming per 1 augustus 2021. Het gaat om het afhandelen van de vraag of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Bestuurlijke rechtsoordelen worden niet meer gegeven.
Regelmatig wordt de vraag gesteld of voor een project een vergunning (hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden) of een ontheffing (hoofdstuk 3 soortenbescherming of hoofdstuk 4 bescherming houtopstanden) nodig is, dan wel een verklaring van geen bedenkingen voor de afgifte van een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Het antwoord dat geen vergunning/ontheffing of verklaring van geen bedenkingen nodig is, is een bestuurlijk rechtsoordeel. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven met ingang van 1 augustus 2021 geen bestuurlijke rechtsoordelen meer omdat de rechtsbescherming onzeker is en het stellen van beperkingen of voorwaarden niet mogelijk is.

Wel wordt algemene informatie gegeven aan de hand waarvan de vragensteller of Burgemeester en wethouders van een gemeente zelf kunnen vaststellen of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Aan de hand van die informatie bepaalt een initiatiefnemer of een gemeente zelf of een vergunning/ontheffing dan wel een verklaring van geen bedenkingen aan de orde is. Initiatiefnemer of gemeente kan aan de hand daarvan bepalen of een aanvraag wordt ingediend of verklaring gevraagd. Een aanvraag voor een vergunning/ontheffing wordt ingediend met een formulier dat te vinden is op deze pagina. Een verklaring van geen bedenkingen dient een gemeente in.

Als geen vergunning of ontheffing nodig is en wel een aanvraag wordt ingediend of een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd, volgt een positieve weigering. Een positieve weigering is een besluit waarin de Gedeputeerde Staten de aanvraag voor een vergunning of ontheffing afwijzen omdat voor een project geen vergunning nodig is. Een positieve weigering kan voorwaarden of beperkingen bevatten. Voor een belanghebbende (de aanvrager maar ook een derde-belanghebbende) staat bezwaar en beroep open tegen een positieve weigering.

Leges aanvragen Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2022 zijn de legestarieven gewijzigd. Voor meer onderwerpen binnen de Wet natuurbescherming worden leges geheven. De provincie Noord-Holland stelt de legesverordening met de bijbehorende legestabel op.


Natura 2000-gebieden

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning in het kader van artikel 2.7 2e en 3e lid van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden leges geheven. Er zijn ook een aantal uitzonderingen die terug te vinden zijn in hoofdstuk 7 van de Legesverordening 2022.

Voorheen gold een uitzondering voor aanvragen omtrent stikstof. Sinds 1 januari 2022 worden ook leges geheven over aanvragen met betrekking tot stikstof. Besloten is dat er een gereduceerd tarief geldt voor het omzetten van een PAS-melding naar een vergunning (het legaliseren van een PAS-melding). Ook geldt er een gereduceerd (nihil) tarief voor het afgeven van een positieve weigering, waarbij er sprake is van intern salderen. In alle andere situaties geldt geen uitzondering voor het betalen van leges.

De legestabel met tarieven en de Legesverordening 2022 vindt u onder het kopje ‘Kosten’ op deze website van provincie Noord-Holland.

Is mijn ontheffing of vergunning ná 1 januari 2017 nog wel geldig?

In hoofdstuk 9 van de Wet natuurbescherming, met name de artikelen tot en met artikel 9.9, is bepaald dat reeds verleende ontheffingen en vergunningen op grond van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet van kracht blijven. Mogelijk zijn er vanaf 1 januari 2017 wel nieuwe soorten binnen een  plangebied beschermd, omdat in de Wet natuurbescherming de soortenbescherming is veranderd. Als er schade kan ontstaan aan nieuwe beschermde soorten of hun leefgebied, is er sprake van een overtreding. Zo spoedig mogelijk moet u nagaan wat de  effecten van de nieuw beschermde soorten voor een  project zijn. Mogelijk moet u een aanvullende ontheffing aanvragen.

Rolverdeling bevoegd gezag

Het Rijk is het bevoegd gezag voor de Rijks-, spoor- en hoofdvaarwegen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen en bepaalde visserijvormen.
De provincie is bevoegd gezag voor de projecten, die binnen de provinciegrens plaatsvinden.
Een overheidsinstantie zoals de gemeente is geen bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Wanneeer er sprake is van een omgevingsvergunning Wabo, moet wel een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) worden verkregen bij de provincie.

Procedure verloop Vvgb

Als via het OLO een aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) wordt ingediend, dan is het de gemeente of de Omgevingsdienst die de omgevingsvergunning afgeeft. Als bij de aangevraagde activiteit beschermde planten of dieren in het geding zijn, wordt bij de OLO-aanvraag het vakje natuur aangevinkt en de benodigde informatie toegevoegd, zoals een ecologisch rapport of natuurtoets.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

De gemeente of Omgevingsdienst vraagt vervolgens bij de OD NHN (gemandateerd opdrachtnemer van de provincie Noord-Holland) om een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Het verzoek om een Vvgb wordt, door de gemeente of Omgevingsdienst, via postbus@odnhn.nl aan de OD NHN aangeboden met de benodigde informatie uit de OLO-aanvraag (de definitieve omgevingsvergunningaanvraag inclusief de natuurrapportages). Ook is het mogelijk dat de gemeente, via het OLO, de aanvraag rechtstreeks doorstuurt aan de OD NHN. Dit kan eenvoudig door het aanvinken van de BD OD NHN in het OLO.

Advies OD NHN

De OD NHN geeft zo spoedig mogelijk een reactie en stelt, zo nodig, binnen 13 weken een advies op. Het advies, meestal in de vorm van voorschriften, maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De gemeente of Omgevingsdienst voegt deze toe aan de omgevingsvergunning Wabo, neemt het besluit en stelt de initiatiefnemer op de hoogte. In geval van bezwaar en/of beroep, indien de bezwaren of beroepen de afgegeven Vvgb betreffen, ondersteunt de OD NHN de gemeente of Omgevingsdienst.

Aanvraag indienen

Aanvraagformulier Gebieden

Als de voorgenomen activiteit mogelijk effect heeft op een Natura 2000-gebied, heeft u waarschijnlijk ook te maken met gebiedsbescherming Wet natuurbescherming. U moet dan een vergunning Gebieden (hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming) aanvragen bij de OD NHN. Hiervoor vult u dit aanvraagformulier gebiedsbescherming in. 

Wat is de beslistermijn bij een vergunningaanvraag?

Gedeputeerde Staten moeten binnen 13 weken over een aanvraag beslissen. Vervolgens kan deze termijn eenmalig met nog 7 weken verlengd worden (artikel 5.2).

Als de vergunningaanvraag ‘aanhaakt’ bij de omgevingsvergunning is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Daarmee blijft de keuze voor een aparte procedure of het gelijktijdig aanvragen van een natuurvergunning met andere vergunningen (zoals milieu en/of bouwen) aan de aanvrager. In het geval van aanhaken is altijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt verband met de verplichte ‘verklaring van geen bedenkingen’ van Gedeputeerde Staten.

Kan ik van tevoren advies inwinnen bij de OD NHN

De OD NHN verleent vergunningen en ontheffingen en houdt ook toezicht op en de handhaving van de Wet natuurbescherming. Dat doet de dienst in opdracht van de provincie Noord-Holland. De OD NHN heeft bij aanvragen voor ontheffingen en vergunningen een toetsende functie die uitmondt in een besluit, positief of negatief, over een vergunnings- of ontheffingsaanvraag. Daarbij past niet dat de OD NHN vooraf adviseert over de inrichting of vormgeving van een activiteit.

In de fase waarin plannen worden vormgegeven en activiteiten worden bedacht kan de OD NHN, gelet op zijn besluitvormende bevoegdheden, nog geen rol spelen. In deze fase dient een initiatiefnemer zich te wenden tot een onafhankelijk adviseur zoals een ecologisch adviesbureau.  Als er sprake is van een concreet project of activiteit met een onderliggende (ecologische) toetsing kan de OD NHN uitsluitsel geven over de Wet natuurbescherming. Indien nodig zal er op dat moment een (voor)overleg plaatsvinden.

Worden er leges geheven?

Ja, per 1 januari 2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. Voor het melden van een kap bent u geen leges verschuldigd. Voor het aanvragen van een ontheffing voor de wachtverplichting of een uitstel of compensatie voor de herplantplicht ben u wel leges verschuldigd. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op deze  webpagina van de provincie Noord-Holland

Mag een gemeente zelf aanvragen beoordelen? Welke risico's zijn er?

De gemeente is het bevoegd gezag wanneer gebiedsbescherming, soortenbescherming of houtopstanden onderdeel zijn van de omgevingsvergunning Wabo. Hierdoor kan de gemeente er dus voor kiezen om de door de initiatiefnemer aangeleverde ecologische onderbouwing zelf te toetsen en zich hierover een oordeel te vormen. Als een handhavingsverzoek wordt ingediend, is de gemeente verantwoordelijk voor de afhandeling. Voor de procedure binnen de omgevingsvergunning Wabo is door het ministerie een routeplanner opgesteld. Deze is te raadplegen op deze website van natuura 2000.

De routeplanner stelt het volgende: 

“Indien het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten of beschermde natuurgebieden’ is aangevinkt en de vergunningsaanvraag is volledig, dan legt de gemeente de aanvraag voor aan het bevoegd gezag voor de natuurtoets (provincie of het ministerie van Economische Zaken). Het is aan het bevoegd gezag om de natuurtoets uit te voeren en naar aanleiding daarvan al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.”

“Geeft de initiatiefnemer onvoldoende informatie, dan kan de gemeente de aanvraag niet in behandeling nemen. Bij deze toets op volledigheid kan de gemeente advies vragen bij het bevoegd gezag voor de natuurtoets.”

Geldt Wet natuurbescherming bij organiseren evenement?

Ja, het is mogelijk dat u te maken krijgt met de Wet natuurbescherming.

Als het evenement effect kan hebben op een door de Wet natuurbescherming beschermd gebied, dan moeten eventuele gevolgen van het evenement worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Informatie daarover vindt u op deze pagina van natura 2000.

Beschermde plant- en diersoorten

Het is ook mogelijk dat uw activiteiten leiden tot beschadiging of verstoring van beschermde planten- en diersoorten, waardoor de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Het is belangrijk om te weten dat de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt om ontheffing te verkrijgen van verbodsbepalingen indien het gaat om een evenement. Een evenement (concert, feest, vuurwerk, sport, obstacle run, etc.) behoort niet tot de in de Wet natuurbescherming opgenomen belangen, waarvoor een ontheffing kan worden afgegeven.

U dient bij het organiseren van een evenement een deskundig ecologisch onderzoek of quickscan soorten uit te (laten) voeren. Als uit die onderzoeken blijkt dat beschermde soorten in het geding zijn, is het zaak dat evenement zó in te richten dat de beschadiging en/of  verstoring “tot nul” wordt beperkt (gemitigeerd). Voor vogels geldt dat verstoring niet is verboden als de verstoring geen grote invloed heeft op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Als initiatiefnemer moet u dan ook een overtreding van de verbodsbepaling voorkomen door aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten en daarbij alle maatregelen treffen die vóórkomen dat de staat van instandhouding van de soort wordt aangetast.