Vergadering Algemeen bestuur 23 maart 2015

Op 23 maart 2015 zal om16.30 de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst NH worden gehouden. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan Dampten 2 te Hoorn. Op deze pagina treft u de agenda aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Langereis, directiesecretaris RUD NHN: elangereis@rudnhn.nl.

 

Algemeen
01. Opening / mededelingen / vaststellen agenda / verslag.
 Verslag: AB 15 december 2014 (ter vaststelling, bijlage 1).
02. Herziening Gemeenschappelijke Regeling (bijlage 2).
03. Stemverhouding AB (bijlage 3).
04. Motie Schagen asbestdaken (bijlage 4).
05. Uitgangspuntennotitie / Intentieverklaring opname PNH-plustaken (bijlage 5).


Financieel
06. Projectbegroting PNH-plustaken (bijlage 6).
07. Principebesluit Bestemmingsreserve batig saldo 2014 (bijlage 7).
08. Brief Bezuinigingen 2016 en verder (bijlage 8).
09. Evaluatie aanlandplekken Texel (mondelinge toelichting dhr. Bouwens).
Personeelszaken:
10. Geen onderwerpen benoemd.


Overige
11. Jaarverslag productie 2014 (mondeling, dhr. Bouwens).
12. Subsidieaanvraag Energieakkoord (mondeling, dhr. Bouwens).
13. Vergaderdata AB tweede helft 2015
 Vrijdag 28 augustus 2015 (10.00 – 12.00) en Woensdag 9 december 2015 (10.00 – 12.00)
14. Rondvraag.