Vergadering Algemeen bestuur 2 juli 2015

Op 2 juli 2015 zal om 11.00 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst NH worden gehouden. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats aan Dampten 2 te Hoorn. Op deze pagina treft u de agenda aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Langereis, directiesecretaris RUD NHN: elangereis@rudnhn.nl.

Algemeen

01. Opening / mededelingen / vaststellen agenda / verslag. Concept verslag: AB 23 maart 2015 (ter vaststelling, bijlage 1).

02. Stemverhouding AB bij overdracht provinciale VTH-plustaken (bijlage 2).

03. Bestuurlijke ontmoetingen met ondernemers (mondeling, dhr. Van der Veek).

04. BERAP #1 – 2015 / Voortgangsrapportage (mondeling, dhr. Bouwens).

05. Stand van zaken DIV / ICT / Kwaliteitscriteria / etc. (mondeling, dhr. Bouwens).

06. Herziening Gemeenschappelijke Regeling (reeds in omloop, nazending).

Financieel

07. Vereffening werkelijke kosten VVGB-bedrijven (ter vaststelling, bijlage 7).

08. a. Zienswijzen Jaarrekening en begroting (ter informatie, bijlage 8)

       b. ontwerpjaarrekening 2014 (ter vaststelling, bijlage 8a)
       c. resultaatbestemming 2014 (ter vaststelling, bijlage 8b)
       d. ontwerpbegroting 2016 (ter vaststelling, bijlage 8c)

Personeelszaken

09. Geen onderwerpen benoemd.

Overige

10. Subsidietoekenning Energieakkoord (ter informatie, bijlage 10).
11. Rondvraag.