17 september 2020 Beschikking wegbermen vallend onder raamsaneringsplan in de gemeente Heerhugowaard

Kennisgeving

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Verlenging beschikkingstermijn

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een verzoek ingediend tot verlenging van de beschikking van 30 augustus 2016 met zaaknummer RUD16.196727. De beschikking betreft de locatie wegbermen vallend onder raamsaneringsplan in de gemeente Heerhugowaard. Dit verzoek is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de geldigheidsduur van het saneringsplan verlengd tot 31 december 2022.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 17 september tot 29 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer J.V.J.M. Kuyper, tel.: 088-102 13 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.