29 oktober 2020 Beschikking Nanne Sluisstraat - Langs de Vesting en Bolwerk te Enkhuizen

KENNISGEVING

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Beschikking

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Nanne Sluisstraat - Langs de Vesting en Bolwerk te Enkhuizen.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de bodemkwaliteit vastgesteld en ingestemd met het saneringsplan.

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 29 oktober tot 10 december 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Burggraaff, tel.: 088-102 1300.

 

Beroep

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die ten aanzien van de ontwerpbeschikking hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, tot 10 december 2020 schriftelijk beroep worden ingesteld. Is van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze geen gebruik gemaakt, dan zal moeten worden aangetoond, dat dit de belanghebbende niet verwijtbaar is. Als beroep wordt ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening worden verzocht.

Het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (tel. 070-426 4426).

 

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • de datum;
  • over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van deze brief bijsluiten);
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de Raad van State via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.raadvanstate.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.