3 december Ontwerpbeschikking Marktweg 22A en B te Hem in de gemeente Drechterland

WET BODEMBESCHERMING

 

Ontwerpbeschikking

Hem Keuringen bv is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Marktweg 22A en B te Hem in de gemeente Drechterland. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van plan een besluit te nemen over de bodemkwaliteit en het saneringsplan.

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 3 december tot 14 januari 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Zienswijzen

Als u het met de ontwerpbeschikking niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze hierover tot 14 januari 2021 schriftelijk indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Specialisme & Advies, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de ontwerpbeschikking. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden.

 

Voor een telefonische gedachtewisseling kunt u contact opnemen met de heer E. Burggraaff, tel.: 088-102 1300.

 

Verdere procedure

Na de terinzagelegging zullen wij een definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen vier weken na afloop van de ter inzage legging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.