3 september 2020 Ontwerpbeschikking Nassaustraat, Bolwerk te Enkhuizen

KENNISGEVING

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Ontwerpbeschikking

Provincie Noord-Holland is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie

Nassaustraat, Bolwerk te Enkhuizen. Dit is gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van plan een besluit te nemen over de bodemkwaliteit en het saneringsplan.

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 3 september tot 15 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

 

Zienswijzen

Als u het met de ontwerpbeschikking niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze hierover tot 15 oktober 2020 schriftelijk indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Specialisme & Advies, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de ontwerpbeschikking. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden.

 

Voor een telefonische gedachtewisseling kunt u contact opnemen met de heer E. Burggraaff, tel.: 088-102 1300.

 

Verdere procedure

Na de terinzagelegging zullen wij een definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen vier weken na afloop van de ter inzage legging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.