02-09-2020 Wet natuurbescherming Heijermansstraat te Zaandam

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Timpaan Hoofddorp BV voor de bouw en exploitatie van 534 woningen en 1500m2 commerciële voorzieningen aan de Heijermansstraat te Zaandam. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’, ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’ en ‘Polder Westzaan’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.308427) liggen met ingang vanaf 21 augustus 2020 tot en met 01 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.308427 te vermelden.