02-10-2020 Wet natuurbescherming Californiëweg 523, Sectie H perceel 3254 aan de Koog, Texel

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de bestaande zomerwoning aan de Californiëweg 523, Sectie H perceel 3254 aan de Koog, Texel. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’.

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.311390) liggen van 2 oktober tot 13 november 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het besluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.311390 te vermelden.

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.