03-07-2020 Wet natuurbescherming Binnenweg 61, Heemstede

Vergunning
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan Trottoir Participaties BV voor het transformeren van de bestaande bebouwing naar een supermarkt, 9 appartementen, parkeerkelder en
parkeerplaatsen aan de Binnenweg 70-84 te Heemstede. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’.


Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.299434) liggen van 24 juni tot en met 4 augustus 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord- Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.299434 te vermelden.

Beroep
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland,
Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100. Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde
spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.