03-07-2020 Wet natuurbescherming Ebbehout, Zaanstad

Vergunning
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan Stichting Ave voor het slopen van het huidige kantoorpand en het realiseren van 306 nieuwbouwappartementen met
binnentuin aan de Ebbehout, Zaandam. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. de Natura 2000-gebieden “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Polder Westzaan”.


Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.295666) liggen vanaf 24 juni tot 5 augustus 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien
op onze website www.odnhn.nl.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.295666 te vermelden.


Beroep
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de
rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.
Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland,
Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.