03-09-2020 Wet natuurbescherming Westerduinweg 1, IJmuiden

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan CEBO Holland B.V. voor de bouw en ingebruikname van een noodopslag voor bariet en voor de exploitatie van de gehele inrichting aan de Westerduinweg 1 te IJmuiden.

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.314571) liggen van 3 september tot 14 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het besluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.314571 te vermelden.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.