05-08-2020 Wet natuurbescherming Duinweg 13, Callantsoog

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Ad de Wit Vastgoed&beheer B.V. voor het bouwen van een hotel aan de Duinweg 13,
Callantsoog
. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied “Duinen Den Helder-Callantsoog”.


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.288373) liggen met ingang vanaf 5 augustus 2020 tot en met 15 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Tevens
zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.


Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095,
1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.288373 te vermelden.