08-03-2019 Wet Natuurbescherming Tolkerdijk 10, Schagen

Kennisgeving       

 

Wet natuurbescherming

 

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Melkveehouderij M. Groot voor het uitbreiden en wijzigen van een melkveehouderij aan de Tolkerdijk 10 te Schagen. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Duinen Den Helder-Callantsoog’, ‘Schoorlse Duinen’ en ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 264006) liggen met ingang vanaf 21 maart tot en met 2 mei 2019 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088 10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 264006 te vermelden.