08-04-2020 Wet natuurbescherming Watermuntstraat 1-74, Wormer Rectificatie

Rectificatie Natura 2000-gebied

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Bouwbedrijf van der Gragt voor de sloop van het bestaande appartementencomplex en de bouw van 74 nieuwe appartementen aan de Watermuntstraat 1-74, Wormer. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’.

Rectificatie

In de publicatie van week 14 is abusievelijk een verkeerd Natura 2000-gebied genoemd, namelijk ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’. Het juiste Natura 2000-gebied is ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.302636) liggen met ingang vanaf 8 april tot en met 19 mei 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. De vergunning en de bijlagen zijn in te zien op onze website www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel.: 088-10 21 886.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.302636 te vermelden.