08-07-2020 Wet natuurbescherming Bossingschaaf 20 – ‘De Heldin / De Stelling’ te Zaandam

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Woonfront - de stelling Zaandam BV voor de sloop van een kantoorpand, de bouw en exploitatie van 450 appartementen (410 in het goedkope en middensegment en 40 dure koopappartementen) met commerciële plint (680 m2 bvo) en een parkeergarage met 413 parkeerplaatsen aan de Bossingschaaf 20 – ‘De Heldin / De Stelling’ te Zaandam. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’, ‘Polder Westzaan’ en ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.308335) liggen met ingang vanaf 8 juli tot en met 18 augustus 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.308335 te vermelden.