10-04-2020 PMV stiltegebieden Langewaal 9, De Waal (Texel)

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 4.3.3 van de Provinciale Milieuverordening voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan Stichting Sompop voor het houden van het muziekfestival Sompop op 4 juli 2020, van 12:00 uur tot 24:00 uur aan de Langewaal 9 te De Waal, Texel. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Texel- Oost’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.304411) liggen vanaf 10 april tot en met 21 mei 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn tevens in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via (088)10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.304411 te vermelden.