09-11-2017 Wet natuurbescherming Duinweg, Den Helder Huisduinen