10-10-2017 Wet natuurbescherming Afsluitdijk en de locatie Wieringen, gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan C.V. de Groot voor het jaarlijks verzamelen/rapen van maximaal 25.000 kg zeewier in de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Súdwest Fryslân. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’.

 

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 214911) liggen vanaf 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 ter inzage bij de RUD NHN Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u gedurende de genoemde termijn van ter inzage legging van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM. Voor meer informatie kunt u www.noord-holland.nl bezoeken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst dit besluit niet. Als u belanghebbende bent en indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 214911 te vermelden.