10-11-2017 Wet natuurbescherming Spangerweg 36, De Waal (Texel)

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan de M.C. Hin/H.C.E. v.d. Kolk voor het uitbreiden van de veestapel binnen de bestaande bebouwing van een melkrundveehouderij aan de Spangerweg 36 te De Waal (Texel). De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Duinen en Lage Land Texel’, ‘Waddenzee’ en ‘Duinen Den Helder-Callantsoog’.

 

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 222031) liggen vanaf 10 november 2017 tot en met 21 december 2017 ter inzage bij de RUD NHN Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

Beroep

Zij die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit en zij die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

 

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 222031 te vermelden.