12-08-2020 Wet natuurbescherming 'Zandzoom' - Vennewatersweg en omstreken, Heiloo

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan gemeente Heiloo voor het project Zandzoom betreffende de bouw en exploitatie van 1285
woningen aan de Vennewatersweg en omgeving te Heiloo. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. de Natura 2000-gebieden ‘Noordhollands Duinreservaat’ en ‘Schoorlse Duinen’.


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.308488) liggen met ingang vanaf 10 augustus tot en met 21 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Tevens zijn de vergunning en de
bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB
Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat geen zienswijze naar voren is gebracht.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.308488 te vermelden.