13-09-2019 Provinciale Milieuverordening (PMV stiltegebieden) Westerslag 5, Den Burg (Texel)

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 24.3.3 van de Provinciale Milieuverordening voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan K. Vonk, voor het gebruik van een geluidsinstallatie bij de start en finish bij het evenement Beach Battle Heroes op 5 oktober 2019 nabij Westerslag 5 te Den Burg. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Texel-West’, gemeente Texel.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.286102) liggen vanaf 13 september tot en met 30 september 2019 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel. (088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te zien op onze website https://www.odnhn.nl/.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via (088)10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.286102 te vermelden.