14-04-2020 PMV stiltegebieden Dijkgatbos parkeerterrein, Noorderdijkweg te Wieringerwerf, gemeente Hollands Kroon

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 4.3.3 van de Provinciale Milieuverordening voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan LRPC Wieringermeerruiters voor het gebruik van omroepinstallatie voor de Dijkgatboscross met paarden, voor maximaal twee dagen per jaar (in de maand: juni), van 09.00 uur tot 18:00 uur aan het Dijkgatbos parkeerterrein, Noorderdijkweg te Wieringerwerf, gemeente Hollands Kroon. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Robbenoordbosch’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.301205) liggen vanaf 14 april tot en met 25 mei 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn tevens in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via (088)10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.301205 te vermelden.