14-04-2020 Wet natuurbescherming Overdiemerweg 35 te Diemen

RECTIFICATIE KENNISGEVING

In de week van 13 april 2020 heeft een kennisgeving van ons besluit over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de inrichting van Vattenfall aan de Overdiemerweg 35 in Diemen in diverse huis-aan-huisbladen gestaan. In de kennisgeving is per ongeluk niet de juiste termijn voor de ter inzage legging en de beroepstermijn genoemd. Met deze rectificatie wordt dat hersteld. Daarnaast is toegevoegd dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

WET NATUURBESCHERMING

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. voor de bouw en exploitatie van een biomassacentrale en voor de exploitatie en wijziging van de aardgasgestookte centrales DM33 en DM34 en voor de vijf hulpwarmtecentrales van de inrichting van Vattenfall aan de Overdiemerweg 35 te Diemen. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. het Natura 2000-gebied Naardermeer.

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.259299) liggen van 23 april tot 4 juni 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn gedurende zes weken telefonisch op te vragen (tel.: 088-10 21 300). Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.259299 te vermelden.

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u gedurende de termijn van de ter inzage legging van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.