15-04-2020 PMV stiltegebieden Mijzenpolder, gemeente Alkmaar

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 4.3.3 van de Provinciale Milieuverordening voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan Stichting Rock Schermerhorn voor het gebruik van een omroepinstallatie tijdens het Open NK Prutmarathon op 12 juli 2020 tussen 11:00 uur en 16:30 uur aan de Mijzenpolder, gemeente Alkmaar. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Schermerhorn en Mijzen’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.304997) liggen vanaf 15 april tot en met 26 mei 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn tevens in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via (088)10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.304997 te vermelden.