15-09-2017 Wet natuurbescherming Tjallewallerweg 4, Schagen

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan V.O.F.

C.P.N. Hoedjes en M.J. Hoedjes-Veldman voor het exploiteren en wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Tjallewallerweg 4 te Schagen. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Zwanenwater & Pettemerduinen, ‘Schoorlse Duinen’ en ‘Duinen Den Helder-Callantsoog’.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 217405) liggen met ingang van  15 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088 10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 217405 te vermelden.