17-08-2020 Wet natuurbescherming Oudtburghweg, Kerkedijk, Molenweidtje en Langerijm, Bergen

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Sweco Nederland B.V. voor de bouw en exploitatie van 152 woningen aan de locatie BSV (tussen Oudtburghweg, Kerkedijk, Molenweidtje en Langerijm) te Bergen. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. de Natura 2000-gebieden ‘Noordhollands Duinreservaat’ en ‘Schoorlse Duinen’.


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.310270) liggen met ingang vanaf 17 augustus tot en met 28 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.odnhn.nl.


Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,
Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de u iteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking,
tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.310270 te vermelden.