18-09-2019 Provinciale Milieuverordening (PMV stiltegebieden) Hippolytushoeverweg 15a, Slootdorp

Ontheffing

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 4.3.3 van de Provinciale Milieuverordening voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan Zweefvliegcentrum Noordkop te Hippolytushoef voor het doen opslepen van zweefvliegtuigen. De ontheffing ziet op het doen starten van zweefvliegtuigen door middel van een motorsleepvliegtuig in het stiltegebied ‘Wieringermeer-Noord’. Dit vindt plaats aan de Hippolytushoeverweg 15a te Slootdorp, kadastraal E640, E406, E673, E672, in de gemeente Hollands Kroon. Met een motorsleepvliegtuig mag gestart worden tot een maximum van 240 sleepstarts verdeeld over 8 dagen per jaar (maximaal 30 per dag) op de weekdagen en/of zaterdagen (niet op officiële feestdagen) in de periode 1 april - 1 november tussen 10:00 uur-17:00 uur.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.288979) liggen vanaf 22 september tot en met 4 november 2019 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel. (088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te zien op onze website https://www.odnhn.nl/

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via (088)10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.288979 te vermelden.