18-09-2020 Wet natuurbescherming Tamboerijnhof 22, Zaandijk

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Esprit Real Estate II BV voor de realisatie
van 44 appartementen aan de Tamboerijnhof 22 te Zaandijk.


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.318875) liggen met ingang van 17 september 2020 tot 29 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD
NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.


Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uwzienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.318875 te vermelden.