19-11-2020 Wet natuurbescherming Stationsstraat 76 te Koog aan de Zaan

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Olam Cocoa B.V. voor de bouw en ingebruikname van een biomassacentrale en voor de exploitatie van de gehele inrichting aan de Stationsstraat 76 te Koog aan de Zaan.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.299683) liggen met ingang van 19 november tot 1 januari 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het ontwerpbesluit, de bijlagen en de overige stukken zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.299683 te vermelden.