20-11-2020 Wet natuurbescherming Noordzeestrand nabij strandopgang 17F Hazedwarsdijk B, Petten

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Strandvondst B.V. voor het oprichten
en exploiteren van een tijdelijk, seizoensgebonden strandpaviljoen nabij strandopgang 17F Hazedwarsdijk B, Petten.


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.299086) liggen met ingang van 20 november 2020 tot 2 januari 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten
2 te Hoorn. Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.


Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.299086 te vermelden