21-10-2016 Natuurbeschermingswet, Ulkeweg 16 Slootdorp

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Maatschap P., M. en  J. Stroo-de Bonte voor het uitbreiden van een pluimveehouderij aan de Ulkeweg 16 te Slootdorp in de gemeente Hollands Kroon.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer RUD16.196039) liggen met ingang van 21 oktober 2016 tot en met 1 december 2016 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088 10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk  zienswijzen indienen over het hierboven genoemde ontwerpbesluit. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via tel.: 088 10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer RUD16.196039 te vermelden.