25-05-2018 Wet natuurbescherming Doorbraakweg 5, 't Veld

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Melkveebedrijf R. Vlaar BV voor het wijzigen en uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Doorbraakweg 5 te ‘t Veld. De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. de Natura 2000-gebieden ‘Duinen Den Helder-Callantsoog’, ‘Schoorlse Duinen’ en ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 240702) liggen met ingang vanaf 25 mei 2018 tot en met 5 juli 2018 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088 10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 240702 te vermelden.