26-03-2020 Provinciale Milieuverordening (PMV Stiltegebieden) Hippolytushoeverweg 15a, Slootdorp

Ontheffing
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 4.3.3. van de Provinciale Milieuverordening een ontheffing hebben verleend aan Zweefvliegcentrum Noordkop te Slootdorp voor het
doen opslepen van zweefvliegtuigen. De ontheffing ziet op het doen starten van zweefvliegtuigen door middel van een motorsleepvliegtuig in het stiltegebied ‘Wieringermeer-Noord’. Dit vindt plaats aan de
Hippolytushoeverweg 15a te Slootdorp, kadastraal E640, E406, E673, E672, in de gemeente Hollands Kroon. Met een motorsleepvliegtuig mag gestart worden tot een maximum van 240 sleepstarts verdeeld
over 8 dagen per jaar (maximaal 30 per dag) op de weekdagen en/of zaterdagen (niet op officiële feestdagen) in de periode 1 april - 1 november tussen 10:00 uur-17:00 uur.


Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.288979) liggen vanaf 30 maart tot 11 mei 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te
Hoorn. Deze stukken zijn tevens in te zien op onze website www.odnhn.nl.

Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.288979 te vermelden.


Beroep
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent en als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit kunt u gedurende
de termijn van de terinzagelegging van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het
behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op 088-36 11 175.


Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op 088-36 11 175.