27-02-2019 Wet natuurbescherming Overdiemerweg 35, Diemen

Kennisgeving

Wet natuurbescherming

 

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen aan Nuon Power Generation B.V. voor de bouw en in gebruik name van een biomassacentrale, voor de wijziging van het emissieplafond van de aardgasgestookte centrale DM33 en voor de vermindering van het aantal draaiuren van de vijf hulpwarmtecentrales van de inrichting aan de Overdiemerweg 35 te Diemen. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ´Naardermeer´.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 259299) liggen met ingang vanaf 27 februari 2019 tot en met 10 april 2019 ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel.: 088 10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer 259299 te vermelden.

 

Bijlag 1 Aeriusberekening

Bijlage 2 Aanbiedingsbrief

Bijlage 3 Besluit